Ulysses Enterprises

Placeholder Picture

Rreth Nesh

Ulysses Enterprises sh.p.k. Sherbime postare,sherbime ekspres per dergesat postare ne hyrje dhe dalje.Te ndermarre sherbimet e agjentit doganor ne menyre qe te lehtesoje aktivitetin e saj.Aktivitet ne fushen e ndermjetesimit dhe te perfaqesimit ne favor te te treteve, qofshin subjekte te huaja apo vendase. Dhenie automjetesh me qera. Transporti kombetar dhe nderkombetar i mallrave te ndryshme per te trete /ose dhenie me qera, si dhe transport te mallrave per vete shoqerine transport kombetar dhe nderkombetar te pasagjereve per te trete dhe nevojat e vete shoqerise, transport udhetaresh ne linja interurbane dhe urbane.furnizim me karburant te mjeteve te vete shoqerise, etj. Agjensi Detare, Agjensi Spedicionere, Agjensi Doganore, Magazine doganore, Shesh Doganor dhe te ngjashme me aktivitetet e mesiperme, etj